OBCHODNÍ PODMÍNKY 

pro poskytování služeb, poskytování digitálního obsahu a prodej produktů

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů.

1)poskytování Služeb (živé akce - konzultace a semináře)
2)digitální podobě (digitálního obsahu), a to online konzultace, online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem
3)prodej Produktů
k němuž dochází přes webové rozhraní www.evamarvanova.cz

Plné znění OP a formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ve formátu pdf dole na této stránce.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:
1. OP
Tyto Obchodní podmínky.

2. POSKYTOVATEL
Eva Michálková
Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 685 98 157
Sídlo: Běhounkova 2307/13, Praha – Stodůlky, 15800
Telefonní číslo: +420 777 618 248
E-mail: eva@evamarvanova.cz

3. UŽIVATEL
Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel.

4. SPOTŘEBITEL
Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

5. SMLOUVA
Smlouva o poskytování služeb, digitálního obsahu a produktů, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).

6. PRODUKT
Konzultace (živá nebo on-line), živý seminář, online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem nebo fyzický produkt, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za provedení, zpřístupnění nebo dodání), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje).

7. OBJEDNÁVKA
Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

8. CENA
Moje odměna za provedení služby, zpřístupnění on-line nebo fyzického Produktu uvedená v Objednávce. Platí se v korunách českých.

9. WEBOVÉ ROZHRANÍ
Webové rozhraní www.evamarvanova.cz

10. WEB
Internetové stránky s doménou www.evamarvanova.cz

11. OZ
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

Produkty: Jako Uživatel berete na vědomí, že obsah digitálních i fyzických Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.

Služby (konzultace, semináře)
1. Jako Uživatel souhlasíte s tím, že se dostavíte na Službu v předem domluvený čas a v případě on-line Služby si zajistíte funkční technické podmínky pro její uskutečnění.

2. Zavazujete se respektovat a dodržovat pravidla ochrany soukromí a osobní a důvěrné informace, které se může dozvědět při poskytování Služby, udržíte v soukromí a nebudete předávat dále. U poskytnutí Služby není možné pořizovat foto, audio ani video nahrávky bez předchozí domluvy s Poskytovatelem.

3. Berete na vědomí, že Služba nenahrazuje psychoterapeutickou ani lékařskou péči. Po celou dobu Služby zůstáváte plně svobodný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává Poskytovatel (lektor) jsou pouze návody a momentální doporučení, kdy lektor nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po Službě nebo během ní. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese Uživatel sám. Pokud Uživatel v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před termínem setkání informovat Poskytovatele (lektora) o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na Službě informoval svého ošetřujícího lékaře, psychoterapeuta nebo psychiatra. Objednáním Služby bere Uživatel na vědomí, že v průběhu setkání může být vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na prožitkových konzultacích (stejně tak seminářích) osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

III. INFORMACE NA WEBU
1. Jakékoliv hodnocení produktů (recenze) uvedené na webových stránkách jsou od konkrétních klientů, kterým byl zpřístupněn obsah služby nebo produkt a kteří ho skutečně využili. Pravost hodnocení a souhlas ke zveřejnění jsou doložitelné elektronickou konverzací s konkrétním klientem. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Služby a Produkty zpřístupněny a vpřípadě pochybností nahlédnu do své evidence emailů. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.

2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.
 

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Jako Uživatel objednáváte Produkt nebo Službu přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu. Jako Uživatel jste si vědom a souhlasíte s tím, že při objednávce jsou zpracovávány vaše osobní údaje podle platné směrnice EU a v souladu s ochranou osobních údajů podrobně popsanou ZDE.

2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednat a zaplatit“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu či služby, resp. návrh na uzavření Smlouvy.

3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.
 
4. U bezúplatného produktu (produktu zdarma) vám přijde email k potvrzení vaší identity, že jste to skutečně vy, kdo si produkt objednal a chcete ho zaslat na uvedenou emailovou adresu. Vaši identitu potvrdíte kliknutím na přiložený odkaz v tomto emailu. Objednávka je platná až po potvrzení vaší identity.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY
CENA PRODUKTŮ
1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů a Služeb. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu nebo Služby. U Služeb a digitálních Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. U fyzických produktů jsou Uživateli účtovány náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Výše nákladů je vždy upřesněna v konečném shrnutí objednávky a zahrnuta do celkové ceny. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.

2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy. 

3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu nebo Služby dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy. Služby jsou dostupné podle předchozí emailové nebo telefonické domluvy termínu s Uživatelem nebo podle předem daného termínu, který je uveden v nabídce Služby na webu.

ZPŮSOB PLATBY
4. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby: 
online platebními kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard
rychlým online převodem
Google Pay

5. Platební metody uvedené pod písmeny a) a b) (online platební karta a rychlý online převod) jsou napojeny na platební bránu společnosti Gopay s.r.o., IČ 26046768, Planá 67, České Budějovice, Česká republika, gopay@gopay.cz, +420 387 685 123 www.gopay.com. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.
 
6. Klasický bankovní převod ani mezinárodní bankovní převod není akceptován. V případě, že Spotřebitel použije k platbě mezinárodní bankovní převod, veškeré bankovní poplatky a náklady i rozdíl v bankovním přepočtu mu bude bude účtován jako nedoplatek z ceny.
 
7. Cenu není možné platit ve splátkách.

SPLATNOST CENY
8. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy.

9. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ  PRODUKTŮ A SLUŽEB
ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.

2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 

3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít. 

4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
 
ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽEB
5. Služba (konzultace) je zpřístupněna a provedena podle předchozí emailové nebo telefonické domluvy s Uživatelem nebo (u semináře) podle předem daného termínu uvedeného v popisu služby. Charakter a délka provedení Služby je upřesněna v jejím popisu na webu. 

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
6. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.

7. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, tak v  případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.

8. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
9. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.

10. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
11. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
12. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí) nebo další parametry, které jsou upřesněny v popisu Produktu na webu.

13. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ FYZICKÉHO PRODUKTU
14. Zboží je odesláno po jeho zaplacení a to nejpozději do 7 dní na místo a adresu, způsobem, které Uživatel zadal v objednávce. V případě, že je z důvodů na straně Spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, tedy náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od dopravce je Spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, a není-li uvedeno jinak, jeho autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. 

2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.

3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se zpřístupněním Služby nebo Produktu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu nebudu moci bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.“ nebo políčko "Souhlasím s tím, že pokud mi bude Produkt nebo Služba poskytnuta dříve, než vyprší od realizace platby doba 14 dnů určená ze zákona pro možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, vzdávám se možnosti odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bezdůvodně požadovat vrácení peněz. (podle § 1837 písm. l) OZ

 
2. Pokud Uživatel odstoupí od smlouvy on-line i živé Služby (konzultace, seminář) v krátkém termínu před jejím zahájením, zavazuje se a umožňuje uplatnění těchto sankčních podmínek. Pokud se Uživatel odhlásí z účasti na Konzultaci více než 48 hodin před tím, než má být poskytnuta, bude Uživateli vrácena 100% částka z této služby. Při zrušení účasti v době 47-24 hodin předem může být odečten storno poplatek 50%, méně než 24 hodin předem je storno poplatek 100%. V případě, že se Uživatel na Službu nedostaví bez předchozí domluvy, platba propadá ve výši 100%. Pokud se Uživatel odhlásí z účasti na na živém Semináři více než 7 dní před tím, než má být Služba poskytnuta, bude uživateli vrácena 100% částka z této služby. Při zrušení účasti v době méně než 24 hodin předem je storno poplatek 100%. Při zrušení účasti v době méně než 7 dní, ale více než 24 hodin před začátkem konání Služby, je storno poplatek 50%. V případě, že se uživatel na Službu nedostaví bez předchozí domluvy, Cena propadá ve výši 100%. Při požadování výše sankcí zohledňuji okolnosti odstoupení od smlouvy včetně doby a celkové kvality spolupráce s klientem (Uživatelem).
 
3. Částka bude vrácena Spotřebiteli do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým byla hrazena a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jakékoli náklady, které by Uživateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nese ze zákona Uživatel.
 
4. V případě, že vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena.
 
5. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).

6. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 
7. U zakoupení fyzického produktu má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14ti dnů od převzetí zboží. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, které mi zašle na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiní. Zboží musí být Poskytovateli Spotřebitelem vráceno do 14ti dnů od odstoupení od kupní Smlouvy nedohodnou-li se spolu jinak. Tato podmínka se nevztahuje na elektronické produkty, které díky jejich elektronickému charakteru není možné vrátit. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli. Poskytovatel vrátí peněžní prostředky Spotřebiteli do 14ti dnů od doručení vráceného zboží v plné výši, bylo-li vráceno nepoškozené a v původním stavu. Částka bude vrácena Spotřebiteli do 14 dní ode dne doručení vráceného zboží stejným způsobem, jakým byla hrazena a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. 

8. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.

9. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt nebo Službu dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla uhrazena, nedohodneme-li se výslovně jinak.

10. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení. A zároveň pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě ceny minimálně 2 dny před termínem konání Služby, mám jako Poskytovatel také právo od této smlouvy odstoupit.

11. Je-li Vám společně s Produktem nebo Službou poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu nebo Služby, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

IX. REKLAMACE
1. Po zpřístupnění digitálního obsahu Produktu nebo doručení fyzického Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte jeho funkčnost a v případě digitálního Produktu jeho dostupnost a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.

2. Pokud digitální Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.

3. V případě, že obsah digitálního i fyzického Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.

4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.

5. V případě reklamace fyzického Produktu mi zašlete nejprve email z popisem a fotem závady. Na základě tohoto emailu se Vám neprodleně ozvu a domluvíme se na dalším postupu. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.

2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Praze 13, Sluneční náměstí 2580 a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů) (www.uoou.cz)

3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.

3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého podnikání, přesto se u Služeb zavazuji respektovat a dodržovat pravidla ochrany soukromí  a osobní a důvěrné informace, které se dozvím, udržovat v soukromí a nepředávat je dále. Služba nebude nahrávána bez vědomí Uživatele. Služba může být nahrávána, pokud jde o výukovou Službu, kde je nahrávka předána Uživateli jako studijní materiál.

5. sady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.

7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.

8. Tyto OP jsou účinné od 6.1.2023