OBCHODNÍ PODMÍNKY
živé semináře Evy (Marvánové) Michálkové

Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst.2 OZ
Před tím, než se rozhodneš zakoupit si mnou nabízený seminář, je mojí zákonnou povinností informovat tě
o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s tebou prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 • Kupující (klient) uzavírá kupní smlouvu s lektorem a provozovatelem semináře tím, že vyplní a odešle přihlášku na seminář.
 • Cena dvoudenního seminář je 2000 Kč (nejsem plátce DPH)
  Přepočet v Eurech je aktualizován v objednacím formuláři. 

 • Prodávající, provozovatel a lektor semináře je Eva (Marvánová) Michálková, Běhounkova 2307/13 Praha - Stodůlky, IČ: 68598157,
  mobil: 777 618 248, eva@evamarvanova.cz,  
 • Místo na semináři je klientovi definitivně rezervováno až po vyplnění elektronické přihlášky a připsání platby na účet. Předběžná rezervace (před uhrazením) je držena 7 dní od vyplnění přihlášky. Pokud není tato lhůta dodržena, prodávající může odstoupit od smlouvy a místo nabídnout dalšímu zájemci. V případě, že přijde platba za seminář bez vyplněné přihlášky, nebudu ji moci identifikovat a rezervace tak nevznikne. Platba bude zaslána do 7 dnů zpět na účet klienta.

 • Platba za seminář je po vyplnění přihlášky uskutečněna přes webový on-line formulář 
  on-line převodem (ihned pro ČR) nebo platební kartou (ihned pro ČR i zahraničí). Klasický bankovní převod ani mezinárodní bankovní převod není akceptován. V případě, že klient použije k platbě mezinárodní bankovní převod, veškeré bankovní poplatky a náklady i rozdíl v bankovním přepočtu bude účtován jako nedoplatek kurzovného na klientův vrub. U mezinárodních plateb doporučuji použít skutečně jenom platbu kartou.  

 • Odstoupení od smlouvy Pokud se odhlásíš ze semináře více, než 7 dní před začátkem, bude ti vráceno plné kurzovné. Při zrušení účasti 1 den před seminářem nebo nedostavení se na seminář je odečten storno poplatek 100% z ceny semináře, méně než 7 dní je storno poplatek 50% z ceny semináře. Pokud byl seminář hrazen on-line bankovním převodem nebo kartou, bude ke storno poplatku připočten navíc manipulační poplatek 50 Kč. V případě obsazení uvolněného místa náhradníkem bude požadován pouze manipulační poplatek viz.výše, storno poplatek nikoliv. Kurzovné bude zasláno na účet klienta do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Na seminář se jako na volnočasovou aktivitu vztahuje výjimka ze zákonem daného odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle (§ 1837 písmeno J občanského zákoníku).

 • Pokud bude seminář zrušen nebo jeho termín posunut důvody ze strany lektora, má klient nárok na vrácení plného kurzovného do 14 dní od zrušení nebo posunutí termínu konání semináře, pokud mu nebude vyhovovat nový termín konání semináře. Tato částka mu bude převedena zpět stejným způsobem, jakým seminář hradil. Prodávající může od smlouvy odstoupit také v případě neuhrazení kurzovného do 7 dnů od doručení přihlášky. Odstoupit od smlouvy ze strany klienta je možné viz. výše uvedené stornovací podmínky.
 • Pokud jsou k semináři nabízené bonusy a dárky, klient je obdrží v průběhu semináře nebo do 7 dnů po jeho skončení pokud se s lektorem nedohodnou na pozdější dobu dodání. Na bonusy a dárky vzniká klientovi nárok pouze, pokud seminář uhradil a absolvoval ho,  nikoliv pouze přihlášením.
 • Klient si je vědom a souhlasí s tím, že při přihlášení se na seminář jsou zpracovávány jeho osobní údaje podle platné směrnice EU. Vše o ochraně osobních údajů najdete ZDE
 • Osobní konstelace není garantována. Seminář působí jako celek.
 • Klient souhlasí s tím, že se zúčastní semináře po oba dva dny v předem stanovené časy. Je seznámen a bere na vědomí, že na semináři jsou jako převážná technika používány systemické konstelace.
 • Klient nese plnou zodpovědnost za svůj psychický stav.

 • Ráda bych tě upozornila, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. Seminář nenahrazuje psychologickou ani lékařskou péči.
 • Klient bere na vědomí, že seminář je prožitkový a může se při něm dotknout svých vnitřních zranění a starých nezpracovaných emočních bolestí. Techniky používané na semináři nejsou zodpovědné za tyto vynesené pocity, ani je nijak nezpůsobují. Pomáhají však účastníkovi semináře se s nimi v sobě propojit a vynést je do vědomí, aby mohly být uviděny a vědomě zpracovány a tak nad ním postupně ztratily moc. Lektor pomůže klientovi  těmito emocemi na semináři projít a porozumět jim v případě, že se objeví. Nenese však zodpovědnost za klientovy emoční prožitky a jeho zdravotní stav. Klient nese plnou zodpovědnost za své emoční prožitky, které se vynoří a také za to, jak se s nimi po semináři nakonec naloží. 

 • Klient si je vědom, že po celou dobu semináře zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává lektor semináře jsou pouze návody a momentální doporučení, lektor ani organizátor semináře nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.
 • V případě že klient (účastník semináře) v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře, psychoterapeuta nebo psychiatra.
 • Klient se zavazuje respektovat a dodržovat pravidla ochrany soukromí a osobní a důvěrné informace, které se může dozvědět na semináře, udrží v soukromí a nebude předávat dále. Na semináři není možné pořizovat audio ani video nahrávky bez předchozí domluvy s lektorem.
 • Práva z vadného plnění, reklamace - pro reklamaci mě prosím kontaktujte na emailu eva@evamarvanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se lektor nedohodne s klientem na delší lhůtě
 • Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese eva@evamarvanova.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Aktualizace 3.7.2022