CO JE TO HLUBINNÁ A AKTIVNÍ IMAGINACE?

HLUBINNÁ IMAGINACE 
*je mocná cesta k emocionálnímu uzdravení
*cesta k růstu do zralosti
*cesta k dosažení rovnováhy a harmonie se svým přirozeným bytím
*cesta k vlastní celistvosti a živosti

Je to způsob ponoření se do vnitřních obrazů a prožitků takovým způsobem, že je necháme spontánně a přirozeně vystoupit z hlubin našeho nevědomí. Tyto obrazy nekontrolujeme, jen se jim otevíráme a pokud víme jak, můžeme s nimi komunikovat, rozvíjet s nimi vztah a využít jejich vnitřní energie. Tak dochází k dialogu mezi naším vědomím a nevědomím.

Tyto obrazy jsou prastarým jazykem našeho i kolektivního nevědomí a chtějí nám sdělit svoje poselství. Jejich řeč může být někdy nekonkrétní, symbolická či mystická, ale když jim dáme prostor a čas, uvidíme velmi konkrétní a léčivé poselství. Toto poselství je mnohem komplexnější než vše, co bychom mohli objevit pouze logikou a myšlením.

Hlubinná imaginace není fantazie ani vizualizace. Není to snění o tom, co si přejeme, ani modelování toho, jak by náš život měl vypadat. Není to fantazírování o našich snech, přáních a představách. Ty vycházejí z mysli. Hlubinná imaginace přichází z mnohem hlubšího místa v nás. Z místa, kam naše mysl nesahá.

„Hlubinná imaginace s sebou nese moudrost, která je hlubší a univerzálnější než koncept myšlení nebo jazyk. Moudrost hlubinné imaginace vyzařuje ze života samotného.“
Eligio Stephen Gallegos

Když sjednotíme vnímání hlubinné imaginace i s cítěním, myšlením a smyslovým vnímáním, dostaneme komplexnější obraz naší vnitřní reality, který nám běžně známou cestou není dostupný. 

Tato cesta nás respektuje jako celistvé a jedinečné bytosti, které jsou ve své podstatě takové odjakživa. Díky hlubinné imaginaci a cestě, kterou nabízí, můžeme svoji celistvost nejen znovu objevit, ale hlavně ji začneme více žít. Tím, že své nitro poznáváme v hloubce, postupně také dochází k jeho přirozené a zdravé reaorganizaci a vzniká tak v nás hlubší ocenění dokonalé jedinečnosti Života.

Tuto jedinečnou moudrost nenačteme v knihách a nikdo nám ji nemůže zvenku předat. Ale můžeme se ji naučit rozpoznávat ve svém nitru. Ono nás povede. Protože vše hledá přirozenou rovnováhu a zdraví a nakonec spěje k celistvosti a jednotě.

Hlubinná imaginace nám pomáhá vést dialog mezi naším vědomím a nevědomím. Poznat nevědomé obsahy naší psýché, přijmout je a vyrovnat se s nimi. Podporuje propojení naší pravé a levé mozkové hemisféry. Je to skvělý způsob, jak oživit naši intuici a napojit se na vnitřní řeku, ze které pocházejí všechny velké objevy a nápady. Je to cesta do nitra.

Tato metoda je svojí podstatou velmi stará, objevená a používaná již prastarými původními národy a šamany po dlouhé věky. Moderním otcem hlubinné imaginace (kterou nazýval aktivní imaginací) je švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung. Tuto metodu prozkoumal a rozvinul ve své praxi i hlubokou osobní zkušeností a vděčíme mu za to, že nám i v současnosti může nabízet svoje dary a může být i nadále rozvíjena moderními způsoby.


ROZDÍL MEZI AKTIVNÍ A HLUBINNOU IMAGINACÍ

Jedním z klíčových rozdílů mezi aktivní a hlubinnou imaginací je míra aktivního zapojení jedince. Zatímco aktivní imaginace vyžaduje vědomou interakci a úsilí o dialog, hlubinná imaginace se spoléhá více na pasivní otevřenost a přijímání toho, co spontánně vzniká z nevědomí. Aktivní imaginace může být vhodnější pro jedince, kteří hledají konkrétní řešení nebo chtějí aktivně pracovat na integraci určitých aspektů svého vnitřního světa. Hlubinná imaginace může být zase vhodnější pro ty, kteří chtějí prozkoumat hlubší vrstvy svého nevědomí a jsou otevřeni nečekaným zjevením a hlubokým emočním prožitkům.

AKTIVNÍ IMAGINACE
Aktivní imaginace je technika, která umožňuje člověku komunikovat s nevědomím prostřednictvím vědomého zapojení a interakce s vnitřními obrazy nebo postavami. Tento proces vyžaduje aktivní účast jedince, který se vědomě snaží rozvíjet dialog mezi vědomím a nevědomím. V praxi to může zahrnovat vizualizaci konkrétního obrazu nebo scény a pak vědomý dialog s postavami nebo symboly, které se v této scéně objevují. Například, pokud se v imaginaci objeví určitá postava, jedinec by ji mohl oslovit a ptát se na její účel nebo poselství pro jeho život. Tato technika pomáhá odhalovat skryté aspekty osobnosti, řešit vnitřní konflikty a podporovat osobní růst tím, že vědomě integruje obsahy nevědomí do vědomé mysli.

HLUBINNÁ IMAGINACE
Hlubinná imaginace klade větší důraz na pasivní přijímání obrazů a zkušeností z nevědomí. Místo aktivního dialogu s obrazy nebo postavami jedinec spíše vstupuje do hlubokého stavu relaxace a otevřenosti, ve kterém může spontánně vznikat interakce s vnitřními obrazy. Tento proces je často provázen průvodcem, který pomáhá jedinci udržovat uvolněný stav a může navádět proces s lehkými pokyny nebo otázkami, avšak většinu práce vykonává nevědomí samotného jedince. Tato metoda vychází z přesvědčení, že nevědomí je zdrojem hluboké moudrosti a že spontánně se objevující obrazy mohou odhalit důležité pravdy o jedincově vnitřním světě a životní cestě. Hlubinná imaginace poskytuje prostor pro hlubší emoční prožitky a může vést k významným průlomům a pochopení.