OBCHODNÍ PODMÍNKY
konzultace s Evou (Marvánovou) Michálkovou

Informace pro spotřebitele dle § 1811 odst.2 OZ
Před tím, než se rozhodneš zakoupit si u mě nabízenou konzultaci, je mojí zákonnou povinností informovat tě
o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s tebou prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 • Kupující (klient) uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím (lektor a poradce) tím, že se s ním domluví na konkrétním termínu konzultace, kterou si spolu oba odsouhlasí.
 • Cena konzultace je uvedena na webové stránce v popisu každého produktu zvlášť (nejsem plátce DPH)
  Přepočet v Eurech je aktualizován v objednacím formuláři. 

 • Prodávající, provozovatel, lektor a poradce pro konzultaci je Eva (Marvánová) Michálková, Běhounkova 2307/13 Praha - Stodůlky, IČ: 68598157,
  mobil: 777 618 248, eva@evamarvanova.cz,  
 • Místo na konzultaci je klientovi definitivně rezervováno až po vyplnění a odeslání webového on-line formuláře a připsání platby za konzultaci minimálně dva dny předem (48 hodin). Odkaz na webový on-line formulář není zveřejněn na webu a lektor ho pošle klientovi ihned po domluvě termínu první konzultace. Tento odkaz zůstává vždy stejný i  pro opakované použití pro platby dalších domluvených termínů v případě, že jde stále o stejný druh konzultace. O případných změnách lektor informuje klienta včas předem.  Pokud není tato lhůta dvou dnů dodržena, prodávající může odstoupit od smlouvy a místo nabídnout dalšímu zájemci. 

 • Platba za konzultaci je uskutečněna přes webový on-line formulář 
  on-line převodem (ihned pro ČR) nebo platební kartou (ihned pro ČR i zahraničí). Klasický bankovní převod ani mezinárodní bankovní převod není akceptován. V případě, že klient použije k platbě mezinárodní bankovní převod, veškeré bankovní poplatky a náklady i rozdíl v bankovním přepočtu bude účtován jako nedoplatek kurzovného na klientův vrub. U mezinárodních plateb doporučuji použít skutečně jenom platbu kartou.  

 • Odstoupení od smlouvy Pokud zrušíš konzultaci více než 48 hodin před tím, než se máme setkat, bude ti vrácena plná 100% částka. Při zrušení účasti v době 47-24 hodin předem ti může být odečten storno poplatek 50% z ceny konzultace, méně než 24 hodin je storno poplatek 100%. V případě, že se na konzultaci v domluvený čas nedostavíš, platba je stornována a propadá ve výši 100%. Zohledňuji okolnosti odhlášení, dobu a kvalitu celkové spolupráce. V případě obsazení uvolněného místa náhradníkem nebude storno poplatek požadován. Částka bude vrácena klientovi do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy. 

 • Pokud bude konzultace zrušena nebo její termín posunut důvody ze strany lektora, má klient nárok na vrácení plné částky do 14 dní od zrušení nebo posunutí termínu konání konzultace, pokud mu nebude vyhovovat nový termín. Tato částka mu bude převedena zpět stejným způsobem, jakým konzultaci hradil. Prodávající může od smlouvy odstoupit také pokud nebude platba za konzultaci uhrazena minimálně 48 hodin před domluveným termínem setkání. Odstoupit od smlouvy ze strany klienta je možné viz. výše uvedené stornovací podmínky.
 • Pokud jsou ke konzultaci nabízené bonusy a dárky, klient je obdrží v průběhu konzultace nebo do 7 dnů po jejím uskutečnění pokud se s lektorem nedohodnou na pozdější dobu dodání. Na bonusy a dárky vzniká klientovi nárok pouze, pokud konzultaci uhradil a účastnil se jí,  nikoliv pouze přihlášením.
 • Klient si je vědom a souhlasí s tím, že při přihlášení se na konzultaci jsou zpracovávány jeho osobní údaje podle platné směrnice EU. Vše o ochraně osobních údajů je ZDE
 • Ověřování recenzí: Recenze uvedené na webových stránkách www.evamarvanova.cz jsou od konkrétních klientů, kteří využili služby nebo produkty Evy Marvánové Michálkové. Jejich pravost a souhlas ke zveřejnění jsou doložitelné elektronickou konverzací s konkrétním klientem. Aby bylo zachováno soukromí klientů kvůli citlivému obsahu, je u těchto recenzí zveřejněno pouze křestní jméno.
 • Popis konzultace je upřesněn a aktualizován včetně její ceny na webových stránkách
 • Klient souhlasí s tím, že se dostaví na konzultaci v předem domluvený čas a zajistí si funkční technické podmínky pro její uskutečnění. 
 • Klient nese plnou zodpovědnost za svůj psychický stav.

 • Ráda bych  upozornila, že konzultace  má pomoci poznat sebe sama, vidět svůj život nově, ale nemůže ho za nikoho vyřešit. Nenese za vás ani váš život zodpovědnost. Jak naložíte s informacemi a prožitky, které dostanete, to je na vás. Zodpovídáte zde sama za sebe. Moje pokyny jsou pouze návrhy, kterými je třeba se řídit podle vlastního uvážení. Můžeme o věcech mluvit a najít postup, s nímž budete v souladu. Je to týmová práce.
 • Přihlášením se na konzultaci berete na vědomí, že v průběhu setkání můžete být vystaven psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na prožitkových konzultacích (stejně tak seminářích) osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou. Konzultace nenahrazuje psychoterapuetickou ani lékařskou péči.
 • Klient bere na vědomí, že konzultace je také prožitková a může se při ní dotknout svých vnitřních zranění a starých nezpracovaných emočních bolestí. Techniky používané na prožitkové konzultaci nejsou zodpovědné za tyto vynesené pocity, ani je nijak nezpůsobují. Pomáhají však klientovi se s nimi v sobě propojit a vynést je do vědomí, aby mohly být uviděny a vědomě zpracovány a tak nad ním postupně ztratily moc. Lektor pomůže klientovi  těmito emocemi při konzultaci projít a porozumět jim v případě, že se objeví. Nenese však zodpovědnost za klientovy emoční prožitky a jeho zdravotní stav. Klient nese plnou zodpovědnost za své emoční prožitky, které se vynoří a také za to, jak se s nimi po konzultaci nakonec naloží. 

 • Klient si je vědom, že po celou dobu konzultace zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává lektor  jsou pouze návody a momentální doporučení, lektor  nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po konzultaci nebo během ní. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese klient sám.
 • V případě že klient  v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před termínem setkání informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na konzultaci informoval svého ošetřujícího lékaře, psychoterapeuta nebo psychiatra.
 • Ochrana soukromí: Lektor se zavazuje respektovat a dodržovat pravidla ochrany soukromí  a osobní a důvěrné informace, které se dozví u konzultace, udrží je v soukromí a nebude je předávat dále. Konzultace také nebude nahrávána, pokud nejde o výukovou konzultaci, kde je na základě předchozí domluvy klientovi nahrávka předána jako studijní materiál. 
 • Práva z vadného plnění, reklamace - pro reklamaci mě prosím kontaktujte na emailu eva@evamarvanova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se lektor nedohodne s klientem na delší lhůtě
 • Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese eva@evamarvanova.cz Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Aktualizace 11.1.2023